create a web page

Välkommen till
HVB-hemmet 4:e Våningen i Jönköping

HVB-HEM I CENTRALA JÖNKÖPING SEDAN 2001


Vid platsförfrågan, ring:
0702-292215
036-300808

OM 4:E VÅNINGEN

HVB & Stödboende med lång erfarenhet i centrala Jönköping.

Ungdomar 13-20 år

HVB-hem, 6 platser, stödboende i centrala Jönköping. Erfaren personal i en verksamhet som funnits sedan 2001. Vi är ett familjärt boende med hög personaltäthet, förutsägbar och god struktur i en miljöterapeutisk anda.
Vi har ramavtal med ett stort antal kommuner. 

MÅLGRUPP

Barn & ungdomar mellan 13-20 år med:
- Psykosociala- och/eller neuropsykiatriska svårigheter
- Ångest och depressivt mående
- Självdestruktiva beteenden
- Skolproblematik
- Trauman
I verksamheten finns socionomer, speciallärare, behandlingspedagoger, sjuksköterska samt neuropsykiatrisk kompetens

Mobirise

Individanpassning

Vi utgår från en psykodynamisk utvecklingssyn. Arbetet sker med utgångspunkt från individuella behov och förhållanden och utformas i samarbete med socialsekreterare för respektive ungdom.

Mobirise

MILJÖTERAPI

Det miljöterapeutiska arbetet är , för 4:e Våningen, centralt och genomgående i allt behandlingsarbete.

Mobirise

FAMILJÄRT

Vi som arbetar på ”4:e Våningen” är trygga vuxna med rätt utbildningsbakgrund och lång erfarenhet av arbete med ungdomar och familjer. I vår hemmiljö blir vi nya förebilder för ungdomarna. Personaltätheten är hög. Genom samspelet mellan oss vuxna och ungdomarna ger vi dem nya mönster och förhållningssätt till livet, som de kan använda sig av i framtiden. Identifikationen är en viktig del när självbild och identitet skall ändras eller skapas. Genom vårt arbetssätt utvecklar vi ungdomarnas empatiska förmåga – hjälper dem att se utanför sig själva och sätta sig in i andra människors förhållanden – och höjer därigenom deras sociala kompetens.

Mobirise

CENTRALT BELÄGET

4:e Våningens centrala läge i Jönköping innebär att många typer av fritidsaktiviteter är möjliga att utöva och Jönköping erbjuder ett rikt och varierat utbud av både kultur- och föreningsliv.

4:e Våningen i Jönköping är ett behandlingshem (HVB) i centrala Jönköping med 6 heldygnsplatser samt träningslägenheter/stödboende.

Behandlingen utgår från en psykodynamisk och humanistisk grundsyn. Verksamheten ska genomsyras av ett miljöterapeutiskt boende som skapar struktur, förutsägbarhet och där goda relationer mellan ungdom och personal skapas och som ligger till grund för en positiv förändring och utveckling hos ungdomen.

Målgruppen är ungdomar 13 - 20 år placerade enl SoL eller LVU.

Ungdomarna som kommer till oss har vanligtvis en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska symtom eller diagnos, ofta i kombination med skolproblem.

Familjearbete med våra ungdomars föräldrar är en självklar del av vårt arbete då familjenätverk kan vara en resurs och är en del av ungdomens tidigare och framtida liv.

Till 4:e Våningen har vi separata träningslägenheter/stödboenden för ungdomar. Dels för ungdomar som är på utslussning från vårt behandlingshem men även till ungdomar som ej kräver så tät tillsyn/behandlingsinsats som en heldygnsplacering på vårt HVB ger men där man ändå behöver professionell omsorg, tillsyn och uppföljning av trygga vuxna.

Vi arbetar med god kommunikation och uppföljning till berörda myndigheter och främst till socialsekreterare där en kontinuerlig kontakt och samarbete kring våra gemensamma ungdomar möjliggörs.

Vi arbetar för att ge ungdomarna och deras familjer trygghet, omsorg, personlig bekräftelse, självinsikt, utvecklingsmöjligheter, skolundervisning samt en bra fritid. Allt för att de ska växa som individer och efter avslutad placering ska stå mer rustad för framtiden än när de kom.

Ungdomarna mellan 13- 20 år med psykosocial problematik och/eller en NPF-diagnos så som ADHD eller Autismspektrumstörning. Elever som ofta även har någon form av skolproblematik.

Ungdomar 16 - 21 år i behov av stödboende (träningslägenhet) samt vuxenstöd i individuellt utformad vårdplaner.

Vi arbetar med tonåringar, som ofta präglats av otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna, som inte alltid orkat ge trygghet och att sätta gränser. Att upprätta en god kontakt med föräldrarna är en viktig del av behandlingsarbetet.

Ungdomarna känner sig ofta otrygga och vilsna, har dålig självkänsla samtidigt som de söker bekräftelse och gränser för att ta reda på ”vem jag är”. De överskrider ofta gränser och har svårt att anpassa sig till regler, både i skolan och i övriga samhället. Ungdomarnas skolgång har som regel varit komplicerad och problemfylld. 

Vi utgår från en psykodynamisk helhetssyn på människan och våra utvecklingsmöjligheter genom ett salutogent förhållningssätt. Arbetet sker med utgångspunkt från individuella behov och förhållanden.

Vi använder oss av miljöterapi och intensivt relationsbaserat arbete för att förebygga, förstå och utveckla ungdomarna. Det gör vi genom en hög personalnärvaro av trygga vuxna som finns till för ungdomens skulle, dygnet runt. Vi vägleder genom konsekvenstänkande och jagstärkande samtal där målet är att få ungdomen att reflektera, förstå och med tiden själv fatta rätt beslut för sin egen skull. Vi använder oss av KBT, MBT, MI, ART, ICDP, ADL och ett lågaffektivt bemötande. För varje enskild elev upprättas en Genomförandeplan enligt BBIC där vilket förhållningssätt och metoder vi arbetar mot varje elev. I ett nära samarbete skapar kontaktperson ett framgångsrikt möte till eleven där en positiv påverkan äger rum.

För att finna en god bas att bygga på och samtidigt skapa en meningsfull vardag så erbjuder vi olika fritidsaktiviteter. I dessa kan eleven möta nya utmaningar och erfarenheter där man samtidigt skapar ett möte mellan elev och personal där en relation börjar byggas. Vi erbjuder även individuella fritidsaktiviteter utefter elevens förutsättningar och intressen.

För att nå en inre trygghet & struktur så behöver man skapa yttre struktur som skapar trygghet för eleven. Det gör vi genom fasta dags- och veckorutiner som gör det förutsägbart för ungdomarna. Utefter ålder och mognad så så lär vi dem att komma upp i tid, sköta tider till skola och fritidsaktiviteter samt hur de ska sköta sina rum, kläder, läxor och ekonomi. De får möjlighet att hjälpa till med matlagning och i ett ”vanligt” vardagsliv.

Genom samvaro och samspel mellan personal och ungdomar ger vi dem nya förebilder och förhållningssätt, som hjälper ungdomarna att ändra ”mönster” inför framtiden. Identifikation är en viktig förutsättning när självbild och identitet skall ändras eller skapas. Behandlingskonferenser hålls kontinuerligt och utefter tid samt behov.

Skolan


Eftersom vår verksamhet började som en Resursskola som var knuten till vårt HVB under många år så lever den ”kulturen” kvar. Forskning visar tydligt att en fungerande skola möjliggör att ungdomen får en god självkänsla och bättre utveckling både inlärningsmässigt och socialt.

Våra elever visar vanligtvis en god förbättring i skolan när det gäller närvaro och att nå uppsatta mål. Det görs genom god struktur, vägledning, motivation och strukturerad hjälp med läxläsning. Vi har en tät kontakt med skolan och är med elev och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal/möten i skolan.

Träningslägenhet/Stödboende


I närheten till 4:e Våningens HVB har vi några lägenheter dit ungdomar som antingen behöver eller anses klara eget boende kan bo i. Vi kallar dem träningslägenheter eller stödlägenheter. Oftast är det ungdomar som bott på vårt HVB och som genom träning och utveckling är mogen för detta steg. Det kan även vara ungdomar/unga vuxna som direkt flyttar in i en av dem utan att först bo på vårt HVB.

Syftet och planeringen omkring våra lägenheter är likt vår behandling individuellt. Behöver man mycket stöd så får man det. Är man självgående, klarar sköta en vardaglig struktur med skola, städning, ekonomi etc. så blir stödinsatserna mindre och friheten större. Detta sker i en överenskommelse med ungdom, uppdragsgivare och oss.

Oavsett storlek på insats så genomförs samtal, besök, läxläsning, kontakt med skola och vårdnadshavare, fritidsaktiviteter etc. samt uppföljning med uppdragsgivare där vi gemensamt går igenom ungdomens utveckling och behov.

Fritid


Vårt mål med fritidsaktiviteter är att våra ungdomar skall ”hitta sin grej” vad gäller fritidssysselsättning och att de efter utskrivning skall fortsätta med denna aktivitet eller ”våga” pröva nya andra fritidsaktiviteter. 4:e Våningens centrala läge i Jönköping innebär att vilken typ av fritidsaktivitet som helst är möjlig att utöva för våra ungdomar, om vi anser det lämpligt.

Jönköpings kommun har ett stort utbud av kommunala fritidsaktiviteter och ett rikt föreningsliv både vad gäller idrott och kultur. En dag i veckan gör personal och ungdomar på 4:e Våningen en gemensam fritidsaktivitet. Som exempel på aktiviteter vi kan nämnas: badhus, bowling, klättring, bio, fotboll, promenad, fiske, teater, konsert, gokart eller utflykter till närliggande mål.

Vi strävar efter att ungdomarna skall ha minst en ”egen” fritidsaktivitet som han/hon gör kontinuerligt. I början följer personal med ungdomen till aktiviteten vilket ungdomarna även oftast vill. Så småningom sköter ungdomarna sin egen fritidsaktivitet i utefter ålder och mognad.

Lokaler


4:e Våningen i Jönköping AB är förlagd till en stor modern lägenhet (ca 300 m) i centrala Jönköping med närhet till allmänna kommunikationer samt sport- och kulturutbud.

Vi har medvetet valt stadsmiljön. Ungdomarna kommer oftast från stadsmiljö och skall efter placeringstiden oftast tillbaka till stadsmiljö. Steget från behandlingshemmet till t ex eget boende eller återflytt till hemorten blir inte så stort som det blir då behandlingshem är belägna ”på landet”.

I våra rymliga lokaler är även vår skola belägen. Ungdomarna använder skollokalen även på fritiden exempelvis för att skapa musik eller spela data- och sällskapsspel.

Lägenheten ritades om enligt våra behov och önskemål när vi startade vår verksamhet 2001 och totalrenoverades 2017.

Våra stödboenden består av smålägenheter (1-2 r o k), även dessa centralt belägna på Olika ställen i närheten av 4:e Våningens skol- och behandlingshem. En ungdom på ”utsluss” eller en ungdom som enbart är i behov av stödboende bor då i denna lägenhet. Lägenheterna är möblerade och ”hemutrustade”.  

Mobirise
Mobirise

Bilder

Välkommen till vackra Jönköping

Våra medarbetare

Jimmy Olausson

– Föreståndare –
0702-29 22 15 - jimmy@4e-vaningen.se

Christian Ström

– Bitr. Verksamhetschef –
036-300808 - christian@4e-vaningen.se

Marzenna Kullberg

– Samordnare –
0702-29 25 25 - marzenna@4e-vaningen.se

Kontakta oss!

Mejla oss på info@4e-vaningen.se eller använd kontaktformuläret nedan


Ring oss: 

Telefon: 0702-292525 (Boendet)
Telefon: 0702-292215 (Föreståndare)

Besöksadress:

Besöksadress: Barnarpsgatan 36, 553 16 Jönköping

Postadress: Barnarpsgatan 24, 55316 Jönköping

Nyheter

2019-03-31

4:e Våningen har nu en ny hemsida. Vi hoppas Ni finner den informativ.

2019-03-31

4:e Våningen har,i upphandling med SKL, blivit antagna och har nu ramavtal. För aktuella kommuner klicka här.

2019-04-16

4:e Våningen har nu en kolonilott! Här kommer vi, tillsammans med de boende, tillbringa tid under de varmare årstiderna och odla grönsaker och njuta av trädgårdslivet.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Upphandlande kommuner

Aneby kommun
Arvidsjaurs kommun
Avesta kommun
Bensfors kommun
Bergs kommun
Bollebygds kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Borås stad
Botkyrka kommun
Bräcke kommun
Dals-Eds kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Flens kommun
Gagnefs kommun
Gullspångs kommun
Habo kommun
Heby kommun
Hedemora kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hultsfreds kommun
Håbo kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Högsby kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlskrona kommun
Knivsta kommun
Krokoms kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lidingö stad
Lidköpings kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malung-Sälens kommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Region Gotland
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Salems kommun
Sjöbo kommun
Skinnskattebergs kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Solna Stad
Sotenäs kommun
Storumans kommun
Strömstads kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Svenljunga kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Torsby kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trollhättans stad
Töreboda kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vetlanda kommun
Vimmerby kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Älvsbyns kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Östhammars kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

Mobirise

© 4:e Våningen i Jönköping AB || Besöksadress: Barnarpsgatan 36 || Postadress: 553 16 Jönköping || Tel: 0702-292525